Doblatge coberta

Doblatge de cobertes

Bona solució per a la rehabilitació de cobertes malmeses, deteriorades o que requereixin d´una millor estanqueïtat o un millor aïllament tèrmic.

Doblatge de teulades metàl·liques, fibrociment sense amiant, etc. amb diferents sistemes i solucions segons les necessitats de cada obra.

Construcció de subestructura auxiliar a partir de perfils separadors tipus omegues, ancorats a l’estructura existent, aïllament amb manta de llana mineral i pell superior amb perfil metàl·lic.