Safata

Façana Safata

La principal avantatge resideix en el fet de que no es requereix el muntatge de cap estructura auxiliar de façana. A més, degut a l’absència de greques en el perfil de les safates, s’aconsegueix un net i agradable acabat interior.

La safata autoportant per façana metàl·lica es pot muntar en posició vertical o horitzontal.

Aquestes safates es fixarien als pilars amb claus, mentre que la xapa exterior es fixaria sobre la safata amb cargoleria auto roscant. L´espessor de la xapa aniria entre 0,6mm i 1,20mm, depenent de la modulació entre pilars.

Sistema per a formació de sistema sandvitx “in situ” amb aïllament de panells semi-rígids de llana de roca o manta de llana mineral, i acabat exterior amb xapa prelacada grecada, miniona, atenea, egeo, etc. També es pot oferir solucions acústiques amb safates perforades.