Retirada amiant

Retirada amiant

La nostra empresa ha executat grans projectes d’eliminació de producte de fibrociment amb amiant com cobertes d’uralita, pluvial, careners, canals, dipòsits, etc.
Disposem de mitjans tècnics i equips humans específicament preparats pel desmuntatge i gestió de qualsevol material relacionat amb l’amiant. El fibrociment amb amiant es retira, s’embala amb plàstics homologats, es senyalitza amb el símbol d’amiant i es transporta amb ADR a un gestor autoritzat segons la normativa vigent.
Empresa inscrita al RERA, Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant, amb el nº 08/AL/2011