Retirada amiant

Retirada amiant

Empresa inscrita al RERA, Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant, amb el nº 08/AL/2011.

Som especialistes en el procés de desamiantat, es a dir, la retirada, transport i gestió integral del amiant, segons el Real Decret 396/2006 de 31 de març, en el qual s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició al amiant.

Disposem de mitjans tècnics i equips humans específicament preparats pel desmuntatge i gestió de qualsevol material relacionat amb l’amiant. El fibrociment amb amiant es retira, s’embala amb plàstics homologats, es senyalitza amb el símbol d’amiant i es transporta amb ADR a un gestor autoritzat segons la normativa vigent.