Panell frigorífic

Façana Panell Frigorífic

El panell frigorífic es defineix en funció del seu espessor nominal. Així pot ser utilitzat per a diferents tipus de temperatura, conservació, congelació o ultracongelació. A major espessor, menor és el coeficient de transmissió tèrmica del panell.

Es pot instal·lar en posició horitzontal o vertical i s´utilitza per la construcció de cambres frigorífiques de productes refrigerats o congelats, magatzems logístics de productes làctics, alimentaris, sales blanques, etc.

El tipus de nervat i el gruix de l’acer emprat determina la longitud màxima d’ús del panell. El color del material influeix en la lluminositat de les instal·lacions, caracteritzat per la reflectància, i determina la temperatura superficial màxima del plafó.

L’elecció de l’aïllament defineix el comportament al foc del panell, amb diferents gruixos segons normativa sanitat i eficiència energètica. El disseny de la junta proporciona l’estanqueïtat del conjunt.