Protecció i seguretat col·lectiva

Protecció i seguretat col·lectiva

Sistema de protecció col·lectiva per prevenir la caiguda de persones a diferent nivell des de l’àrea de treball o trànsit.

Les xarxes de seguretat utilitzades estan fabricades d’acord amb la norma UNE EN 1263-1 i instal·lades segons norma UNE EN-1263-2.

Sistema S. “Xarxa de seguretat amb corda perimetral”
Sistema U: “Xarxa de seguretat subjecta a una estructura suport per a la utilització vertical”.

Un cop finalitzat el muntatge, emetem un certificat dels treballs realitzats garantint la correcta instal·lació del mateix així com dels materials utilitzats.