Avís legal

 

En el present Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l’adreça URL https://www.etimics.com (en endavant, el lloc web), que MICS posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense excepcions de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que el text podria tenir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB.

Nom del titular: Muntatges i Cobertes del Solsones, S.L.
Domicili social: Pol. Ind. els Ametllers, Plaça Cosidores, nº 4
C.I.F.: B25457623
Telèfon de contacte: 973481532
Correu electrònic: info@etimics.com

Muntatges i Cobertes del Solsones, S.L. és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garantitza la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Juliol (LSSI-CE)

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per MICS a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, l'”Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en que l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tan, l’Usuari ha de llegir el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden tenir modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels seus usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.
3.3.- Els usuaris garantitzen i repsonen, en qualsevol cas, de la exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En cap cas demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no t’has de registrar com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantitzats.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

Els idiomes utilitzats pel titular a la web seràn el català i el castellà. MICS no es responsabilitza de la no comprensió o no entesa de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
MICS podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimer i canviar aquests dins de la web, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de MICS, ni enviar publicitat o informació valent-se per això dels serveis o informació que es posin a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers en les seves pàgines web dirigits a aquesta web, seran per a la obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de MICS.

5.- MESURES DE SEGURETAT.

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser enmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, essent la seva titularitat corresponent en exclusiva a MICS, assumint totes les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garantitzin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb allò que estableixen les normes vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tan l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda a la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. MICS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús. MICS no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produïr ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats al mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
– un mal funcionament del navegador.
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
MICS no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. MICS no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
MICS no serà responsable dels virus o demés programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir a la seva web o altres webs a les que s’hagi acedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

7.- ÚS DE LA TECNOLOGA “COOKIE”.

El Lloc Web pot utilitzar cookies o tecnologies similars que es regiran per allò que estableix la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, essent part integrant del present Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ.

Els servidors d’internet poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar a l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de forma automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, essent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comuniacions es puguin realitzar. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anònima, sobre el número de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o quasevol altre element del lloc web són propietat de MICS, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MICS.
Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.
Està reservat exclusivament a MICS, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, demanera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense la autorització prèvia i per escrit de MICS.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. MICS i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugués correspondre, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de l’accés o ús de la web. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, MICS i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Solsona.