Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físicas respecte al tractament de dades personals, per al que es deroga la directiva  95/46/CE (en endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de julioo, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitales (en endavant, LOPDGDD), MICS garantitza la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al RGPD, en aquest sentit MCIS ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques del seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament
Denominació: Muntatges i Cobertes del Solsonès, S.L.
CIF: B25457623
Adreça: Pol. Ind. els Ametllers, Plaça Cosidores nº 4
Telèfon: 973481532
Correu electrònic: info@etimics.com

Finalitat del tractament
Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants a la web de MICS o al seu personal, seran incloses en el registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de MICS, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra polítia no és elaborar pefils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament

 1. Relació contractual: És la que s’aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
 2. Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats adeqüades.
 3. El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant el marcatge de la casella que figura al formulari de contacte, ens autoritza a que li enviem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris
No cedim les seves dades personals a ningú, amb l’excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el caso de que, al marge dels supòsits indicats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a aquest respecte.

Comunicació
No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per cap de les finalitats indicades.

Conservació
Només conservarem les seves dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir la finalitat per la qual ven ser recollides. A l’hora de determinar el període oportú de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, MICS conservarà les dades personals un cop acabada la relació amb vostè, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que se’n poguéssin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les seves dades resultaràn inaccessibles per a MICS, i no seràn tractades excepte per a la seva posada a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsablitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat
Utilitzem tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti als nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem davant pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a que estàn exposades les dades. No obstant, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que vostè faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi a la nostra web. El nostre personal segueix mesures estrictes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per prestar els serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per verificar el seu compliment.

Els seus drets
L’informem que podrà exercir els següents drets:

 1. Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quines són objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb elles;
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
 4. Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan la exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. MICS deixarà de tractar les vostres dades excepte tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
 6. Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui la existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
 7. Dret a revocar el consentiment otorgat a MICS

Per exercir els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres a l’adreça Pol. Ind. els Ametllers, Plaça Cosidores nº 4, adjuntant còpia del seu DNI.

Tutela de drets
En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents::

 • Seu electrònica: https://www.aepd.es
 • Correu postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Telèfon: 901.100.099 y 912.663.517

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència de l’advocat ni procurador.

Actualitzacions
MICS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar al compliment de la mateixa.